ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden regelen uw gebruik van de website heatholders.ie (de "Website") en uw relatie met de Website (de "Website", "wij" of "ons"), en andere digitale en online diensten die door de Website worden beheerd. Lees ze zorgvuldig door, aangezien ze uw rechten en aansprakelijkheden onder de wet beïnvloeden. Uw gebruik van de Website bevestigt uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Website. Als u vragen hebt over de voorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar ons hoofdkantoor: info@heatholders.ie

De website wordt beheerd door Heat Holders Ireland Limited.

1. Gebruik van de website
De Website wordt u aangeboden voor uw persoonlijk gebruik, met inachtneming van deze voorwaarden. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

2. Amendementen
2.1 Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde aanpassen om wettelijke of reglementaire redenen, of om de goede werking van de Website mogelijk te maken. Elke wijziging van de voorwaarden wordt onmiddellijk van kracht wanneer deze op de Website wordt geplaatst. Indien u de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient u de Website niet langer te gebruiken. Indien u de Website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft uw gebruik van de Website aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. De datum van de laatste herziening van de voorwaarden is te vinden onder punt 14 van deze voorwaarden.

3. Aanmelden voor onze nieuwsbrief
3.1 Om u aan te melden ("inschrijven" of "registratie") voor de nieuwsbrief op de Website moet u ouder zijn dan achttien jaar.

3.2 U moet ervoor zorgen dat de gegevens die u bij de registratie, of op enig moment, verstrekt correct en volledig zijn.

3.3 U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie die u ons verstrekt, door deze wijzigingen per e-mail door te geven aan ons hoofdkantoor: infoheatholders.ie, zodat wij effectief met u kunnen communiceren.

4. Intellectueel eigendom
4.1 Alle ontwerpen, inhoud, informatie, afbeeldingen, grafieken, software, tekst, handelsnamen, handelsmerken, logo's, dienstmerken en andere materialen die worden weergegeven op of kunnen worden gedownload van de Website (de "Inhoud") is ofwel het eigendom van, of wordt gebruikt met toestemming uitsluitend gegeven aan, Heat Holders Ireland en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken, databankrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en andere wetten en mag niet worden gebruikt, behalve zoals toegestaan in deze voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Heat Holders Ireland Limited. U mag de Inhoud op geen enkele wijze wijzigen of distribueren of reproduceren of publiekelijk tonen, of anderszins de Inhoud gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

U mag de Inhoud ophalen en weergeven op een computerscherm of mobiel apparaat, of één kopie van dergelijke Inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen intact houdt. U mag de Inhoud niet anderszins reproduceren, plagiëren, wijzigen, kopiëren of distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heat Holders Ireland Limited.

5. Uw gebruik van de website
5.1 Het gebruik van de Website en de Inhoud ervan is geheel op eigen risico.

5.2 U mag de Website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

5.2.1 het verspreiden van wettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins verwerpelijk materiaal of het anderszins overtreden van wetten;

5.2.2 het verzenden van materiaal dat aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit vormt of anderszins in strijd is met toepasselijke wetten, voorschriften of gedragscodes;

5.2.3 het gebruik of genot van de Website door een andere persoon verstoren; of

5.2.4 het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de eigenaar.

5.3 U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten na te leven bij het gebruik van de Website en u bent verantwoordelijk voor alle of nalatigheden die zich bij dat gebruik voordoen.

5.4 U gaat ermee akkoord Heat Holders Ireland Limited, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, eisen, claims, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten en verschotten op basis van schadeloosstelling) en schade die direct of indirect voortvloeit uit uw gebruik van de Website of uw schending van deze voorwaarden.

5.5 Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, materiaal, informatie, ideeën, suggesties, vragen, opmerkingen of andere mededelingen die u op enigerlei wijze naar of via de Website verzendt, uploadt of plaatst ("Gebruikerscommunicatie"), controleren of beoordelen. Wij zijn niet verplicht om Gebruikerscommunicatie te gebruiken, terug te sturen, te beoordelen of erop te reageren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke Gebruikerscommunicaties. Wij behouden ons het recht voor alle Gebruikerscommunicatie die materiaal bevat dat wij ongepast of onaanvaardbaar achten, te verwijderen.

5.6 U gaat ermee akkoord dat Heat Holders Ireland Limited en haar verkopers technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Website te vergemakkelijken. Heat Holders Ireland Limited kan deze informatie gebruiken, zolang het in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert, om haar producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren.

5.7 U bent verantwoordelijk voor onze verliezen en kosten als gevolg van uw inbreuk op dit artikel 5.

6. Beschikbaarheid van de website
6.1 Hoewel wij ernaar streven u de best mogelijke service te bieden, beloven wij niet dat de diensten van de Website aan uw eisen zullen voldoen. Wij kunnen niet garanderen dat de dienst storingsvrij zal zijn. Als er een storing optreedt met de Website, dient u deze via e-mail te melden aan ons hoofdkantoor: info@heatholders.ie en wij zullen proberen de storing zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verhelpen.

6.2 Uw toegang tot de Website kan af en toe worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. Wij zullen proberen de dienst zo snel mogelijk te herstellen.

6.3 Wij kunnen van tijd tot tijd en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds de Website of enige Content, of een deel of specificatie daarvan, met of zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen om technische, operationele of commerciële redenen.

7.  Het recht van Heat Holders Ireland Limited om uw registratie op te schorten of te annuleren

7.1 Wij kunnen uw registratie naar ons redelijk oordeel onmiddellijk opschorten of annuleren, of als u een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden schendt.

7.2 U kunt uw inschrijving te allen tijde annuleren door ons hiervan op de hoogte te stellen via een e-mail aan ons hoofdkantoor: info@heatholders.ie.

7.3 De opschorting of annulering van uw registratie is niet van invloed op de wettelijke rechten of verplichtingen van beide partijen.

8.  Aansprakelijkheid van Heat Holders Ireland Limited
8.1 De Website bevat eigen inhoud en inhoud van andere bronnen en internetsites, en links naar andere internetsites, en hoewel Heat Holders Ireland Limited probeert te verzekeren dat het materiaal op de Website correct, fatsoenlijk en van hoge kwaliteit is, geeft het geen garanties of waarborgen met betrekking tot die inhoud.

8.2 Wij geven geen garanties of waarborgen met betrekking tot de Content of de actualiteit van de Content of over de resultaten die door het gebruik van de Content worden verkregen. Het gebruik van de Website en de Inhoud is geheel op eigen risico.

8.3 Handleidingen, instructievideo's en projectideeën worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Raadpleeg altijd een geschikte, gekwalificeerde, geregistreerde en ervaren vakman voordat u werkt met nutsvoorzieningen of voordat u begint met werkzaamheden waarover u niet zeker bent of waarmee u niet vertrouwd bent. Lees en volg altijd alle relevante handleidingen en instructies van de fabrikant.

8.4 De op de Website beschreven of afgebeelde producten en diensten (gezamenlijk de "Producten") en de kenmerken, inhoud, specificaties en prijzen van de Producten kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde gewichten, maten en soortgelijke beschrijvingen zijn bij benadering en worden alleen voor het gemak verstrekt. Wij doen alle redelijke inspanningen om de kenmerken van de Producten, met inbegrip van de toepasselijke kleuren, nauwkeurig weer te geven; de werkelijke kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw mobiele apparaat, computersysteem, monitor en/of ander beeldscherm, en wij kunnen niet garanderen dat de kleuren nauwkeurig worden weergegeven. Getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Heat Holders Ireland Limited aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onnauwkeurige inhoud en/of instructies die zijn opgenomen op Producten.

8.5 De weergave van Producten op de Website op een bepaald tijdstip impliceert of garandeert niet dat deze Producten op elk moment beschikbaar zullen zijn. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de beschikbaarheid van de op de Website getoonde producten te garanderen, kunnen wij de beschikbaarheid ervan niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor de verkoop van op de Website vermelde Producten op elk moment zonder kennisgeving te staken. Heat Holders Ireland Limited behoudt zich het recht voor om prijzen of promotionele aanbiedingen op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

8.6 Als Heat Holders Ireland Limited wordt geïnformeerd over eventuele onjuistheden in materiaal op de site, zullen we proberen om de onjuistheden te corrigeren zo snel als we redelijkerwijs kunnen.

8.7 In geen geval zijn het Bedrijf, zijn leveranciers of derden die op de Bedrijfssite worden genoemd aansprakelijk voor enig verlies van winst, goodwill of enige vorm van bijzondere, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van verlies of schade geleden door u als gevolg van een actie ingesteld door een derde partij) voortvloeiend uit uw gebruik of onvermogen om de Bedrijfssite te gebruiken of voortvloeiend uit het gebruik, de reparatie, de service of het onderhoud van enige apparatuur, zelfs als een dergelijk verlies redelijkerwijs voorzienbaar was of het Bedrijf op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies.

9. Links van en naar andere sites
9.1 Voor het gemak van klanten bevat de Website links naar andere websites of materiaal ("Sites") die buiten haar controle vallen. Heat Holders Ireland Limited is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Sites buiten de Website en doet geen uitspraken over de inhoud of nauwkeurigheid van het materiaal op dergelijke Sites. Heat Holders Ireland Limited noch een van haar gelieerde ondernemingen onderschrijft, garandeert of geeft verklaringen of garanties met betrekking tot enige andere website, toepassing, of online of digitale site of dienst, of enige inhoud, materialen of andere informatie die zich bevindt of toegankelijk is vanaf dergelijke websites, toepassingen, of online of digitale sites of diensten, of de resultaten die u kunt verkrijgen door het gebruik van dergelijke websites, toepassingen, of online of digitale sites of diensten. U betreedt deze sites op eigen risico.

9.2 U mag geen link naar de Website of enig deel van de Website plaatsen vanaf andere Sites, hetzij door hyperlinking, framing of andere technieken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Store. Heat Holders Ireland Limited behoudt zich het recht voor om de toestemming op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te weigeren of in te trekken.

10. Reclame en sponsoring
De Website kan reclame en sponsoring bevatten. Adverteerders en sponsors zijn er verantwoordelijk voor dat het materiaal dat voor opname op de Website wordt ingediend, voldoet aan de relevante wetten en codes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in het reclame- en sponsormateriaal.

11. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Ierland. Wij zullen proberen eventuele geschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij een geschil behandelen en u wenst een gerechtelijke procedure aan te spannen, dient u dit binnen Ierland te doen.

12. Internationaal gebruik
Wij beloven niet dat het materiaal op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten Ierland en het is verboden de website te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud illegaal of onwettig is. Als u ervoor kiest de website te bezoeken vanuit locaties buiten Ierland, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

13. Diverse
13.1 U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten onder deze voorwaarden overdragen aan een ander bedrijf als wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.

13.2 Als u deze voorwaarden schendt en Heat Holders Ireland Limited ervoor kiest om dit te negeren, zal Heat Holders Ireland Limited het recht hebben om haar rechten en rechtsmiddelen op een later tijdstip te gebruiken, of in elke andere situatie waarin u de voorwaarden schendt.

13.3 Heat Holders Ireland Limited is niet verantwoordelijk voor schending van deze voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle.

13.4 Heat Holders Ireland Limited Privacy Policy, die kan worden gevonden hier is van toepassing op uw gebruik van de Website. Aanvullend beleid, richtlijnen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde inhoud, functies, producten en diensten die beschikbaar zijn op of via de Website, bijvoorbeeld wedstrijden en sweepstakes. De voorwaarden van het privacybeleid van Heat Holders Ireland Limited en dergelijk ander beleid, richtlijnen en voorwaarden worden door deze verwijzing onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

13.5 De inhoud is eigendom van en wordt beheerd door Heat Holders Ireland Limited met maatschappelijke zetel te Lurgan Great, Killimor, Ballinasloe, Co. Galway.

13.6 Als u vragen hebt, stuur dan een e-mail naar ons hoofdkantoor: info@heatholders.ie.

14. Deze voorwaarden werden voor het laatst herzien op en zijn van kracht per 20de September 2021.

nl_NLNederlands

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te geven. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluit