VILLKOR OCH BESTÄMMELSER
Dessa villkor reglerar din användning av webbplatsen heatholders.ie ("Webbplatsen") och ditt förhållande till webbplatsen ("Webbplatsen", "vi" eller "oss") och andra digitala tjänster och onlinetjänster som hanteras av webbplatsen. Läs dem noggrant, eftersom de påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Din användning av webbplatsen bekräftar att du villkorslöst godkänner villkoren. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda webbplatsen. Om du har några frågor om villkoren kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt huvudkontor: info@heatholders.ie.

Webbplatsen drivs av Heat Holders Ireland Limited.

1. Användning av webbplatsen
Webbplatsen tillhandahålls dig för din personliga användning, med förbehåll för dessa villkor. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

2. Ändringar
2.1 Vi kan uppdatera dessa villkor när som helst av juridiska eller regulatoriska skäl eller för att möjliggöra en korrekt drift av webbplatsen. Alla ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart när de publiceras på webbplatsen. Om du inte vill acceptera de nya villkoren bör du inte fortsätta att använda webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det datum då ändringen träder i kraft, innebär din användning av webbplatsen att du samtycker till att vara bunden av de nya villkoren. Datumet för den senaste ändringen av villkoren finns i punkt 14 i dessa villkor.

3. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
3.1 För att registrera dig ("registrera" eller "registrering") för nyhetsbrevet på webbplatsen måste du vara över arton år.

3.2 Du måste se till att de uppgifter som du lämnar vid registreringen, eller när som helst, är korrekta och fullständiga.

3.3 Du måste omedelbart informera oss om eventuella ändringar av den information som du lämnar till oss, genom att skicka e-post till vårt huvudkontor: infoheatholders.ie, så att vi kan kommunicera med dig på ett effektivt sätt.

4. Immateriella rättigheter
4.1 All design, innehåll, information, bilder, grafik, programvara, text, handelsnamn, varumärken, logotyper, servicemärken och annat material som visas på eller kan laddas ner från webbplatsen ("Innehållet") är antingen Heat Holders Ireland:s egendom eller används med tillstånd som uteslutande ges till Heat Holders Ireland och skyddas av upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter, andra immateriella rättigheter och andra lagar och får inte användas annat än vad som är tillåtet enligt dessa villkor eller med föregående skriftligt tillstånd från Heat Holders Ireland Limited. Du får inte ändra innehållet på något sätt eller distribuera eller reproducera eller visa det offentligt eller på annat sätt använda innehållet för något offentligt eller kommersiellt ändamål.

Du får hämta och visa innehållet på en datorskärm eller mobil enhet, eller skriva ut en kopia av innehållet för din egen personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du behåller alla upphovsrättsliga och äganderättsliga meddelanden intakta. Du får inte på annat sätt reproducera, plagiera, ändra, kopiera, distribuera eller använda innehållet i kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd från Heat Holders Ireland Limited.

5. Din användning av webbplatsen
5.1 Användningen av webbplatsen och dess innehåll sker helt på egen risk.

5.2 Du får inte använda webbplatsen för något av följande ändamål:

5.2.1 sprida lagligt, trakasserande, förtalande, kränkande, hotfullt, skadligt, vulgärt, obscent eller på annat sätt stötande material eller på annat sätt bryta mot någon lag;

5.2.2 överföra material som uppmuntrar till beteende som utgör ett brott eller på annat sätt bryter mot tillämpliga lagar, förordningar eller uppförandekoder;

5.2.3 störa någon annan persons användning eller njutning av webbplatsen; eller

5.2.4 göra, överföra eller lagra elektroniska kopior av material som är upphovsrättsligt skyddat utan ägarens tillstånd.

5.3 Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar när du använder webbplatsen och du är ansvarig för alla eventuella fel eller försummelser som uppstår i samband med sådan användning.

5.4 Du samtycker till att hålla Heat Holders Ireland Limited, dess tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla förluster, skulder, krav, anspråk, kostnader och utgifter (inklusive juridiska kostnader och utlägg på skadeståndsbasis) och skador som uppkommit eller lidits och som uppstår direkt eller indirekt till följd av din användning av webbplatsen eller din överträdelse av dessa villkor.

5.5 Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka eller granska material, information, idéer, förslag, frågor, kommentarer eller annan kommunikation som du överför, laddar upp eller lägger upp till eller via webbplatsen på något sätt ("användarkommunikation"). Vi har ingen skyldighet att använda, returnera, granska eller svara på någon Användarkommunikation. Vi har inget ansvar för innehållet i sådana användarkommunikationer. Vi förbehåller oss rätten att ta bort all användarkommunikation som innehåller material som vi anser vara olämpligt eller oacceptabelt.

5.6 Du samtycker till att Heat Holders Ireland Limited och dess leverantörer kan samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system- och programvara och kringutrustning, som samlas in med jämna mellanrum för att underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (i förekommande fall) relaterade till webbplatsen. Heat Holders Ireland Limited får använda denna information, så länge den är i en form som inte identifierar dig personligen, för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknik till dig.

5.7 Du är ansvarig för våra förluster och kostnader till följd av ditt brott mot denna paragraf 5.

6. Tillgänglighet till webbplatsen
6.1 Även om vi strävar efter att erbjuda dig bästa möjliga service lovar vi inte att webbplatsens tjänster kommer att uppfylla dina krav. Vi kan inte heller garantera att tjänsten kommer att vara felfri. Om ett fel uppstår på webbplatsen ska du rapportera det via e-post till vårt huvudkontor: info@heatholders.ie och vi kommer att försöka rätta till felet så snart vi rimligen kan.

6.2 Din tillgång till webbplatsen kan ibland begränsas för att möjliggöra reparationer, underhåll eller införandet av nya faciliteter eller tjänster. Vi kommer att försöka återställa tjänsten så snart vi rimligen kan.

6.3 Vi kan från tid till annan och utan något ansvar från vår sida ändra, avbryta eller avbryta Webbplatsen eller något Innehåll, eller någon del eller specifikation av detta, med eller utan förvarning av tekniska, operativa eller kommersiella skäl.

7.  Heat Holders Ireland Limiteds rätt att avbryta eller annullera din registrering

7.1 Vi kan avbryta eller annullera din registrering omedelbart efter vårt rimliga gottfinnande, eller om du bryter mot någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor.

7.2 Du kan när som helst avbryta din registrering genom att meddela oss detta via e-post till vårt huvudkontor: info@heatholders.ie.

7.3 Upphävande eller annullering av din registrering ska inte påverka någondera partens lagstadgade rättigheter eller skyldigheter.

8.  Heat Holders Ireland Limited's ansvar
8.1 Webbplatsen innehåller eget innehåll och innehåll från andra källor och webbplatser samt länkar till andra webbplatser, och även om Heat Holders Ireland Limited försöker se till att det material som finns på webbplatsen är korrekt, välrenommerat och av hög kvalitet, lämnar företaget inga garantier eller garantier i förhållande till detta innehåll.

8.2 Vi ger inga garantier eller garantier i förhållande till innehållet eller innehållets aktualitet eller om de resultat som kan uppnås genom att använda innehållet. Användningen av webbplatsen och innehållet sker helt på egen risk.

8.3 Guider, videor och projektidéer tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig. Rådgör alltid med en lämplig, kvalificerad, registrerad och erfaren yrkesman innan du arbetar med allmännyttiga verktyg eller innan du påbörjar något arbete som du är osäker på eller inte känner till. Läs och följ alltid alla relevanta tillverkarmanualer och instruktioner som tillhandahålls.

8.4 De produkter och tjänster som beskrivs eller avbildas på webbplatsen (kollektivt kallade "produkterna") och produkternas funktioner, innehåll, specifikationer och priser kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Vissa vikter, mått och liknande beskrivningar är ungefärliga och tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte. Vi gör alla rimliga ansträngningar för att korrekt visa produkternas egenskaper, inklusive tillämpliga färger, men den faktiska färgen du ser beror på din mobila enhet, ditt datorsystem, din bildskärm och/eller annan visning, och vi kan inte garantera att färgerna kommer att visas korrekt. De bilder som visas är endast avsedda för illustrativa ändamål. Heat Holders Ireland Limited tar inte ansvar för felaktigt innehåll och/eller instruktioner som finns på produkter.

8.5 Att produkter visas på webbplatsen vid en viss tidpunkt innebär inte att dessa produkter kommer att vara tillgängliga när som helst. Även om alla ansträngningar görs för att se till att produkterna som visas på webbplatsen är tillgängliga kan vi inte garantera att de är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning upphöra med försäljningen av produkter som anges på webbplatsen. Heat Holders Ireland Limited förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra eller komplettera priser eller kampanjerbjudanden.

8.6 Om Heat Holders Ireland Limited informeras om felaktigheter i något material på webbplatsen kommer vi att försöka rätta till felaktigheterna så snart vi rimligen kan.

8.7 Under inga omständigheter ska företaget, dess leverantörer eller tredje part som nämns på företagets webbplats vara ansvariga för förlust av vinst, goodwill eller någon typ av särskild, indirekt eller följdförlust (inklusive förlust eller skada som du lider till följd av en talan som väcks av en tredje part) till följd av din användning eller oförmåga att använda företagets webbplats eller till följd av användning, reparation, service eller underhåll av utrustning, även om sådan förlust rimligen kunde förutses av att företaget hade informerats om möjligheten att en sådan förlust skulle uppstå.

9. Länkar till och från andra webbplatser
9.1 För att underlätta för kunderna innehåller webbplatsen länkar till andra webbplatser eller material ("webbplatser") som ligger utanför dess kontroll. Heat Holders Ireland Limited ansvarar inte för innehållet på webbplatser utanför webbplatsen och gör inga utfästelser om innehållet eller riktigheten av material på sådana webbplatser. Heat Holders Ireland Limited och inga av dess närstående bolag stöder, garanterar eller gör några utfästelser eller garantier om andra webbplatser, tillämpningar eller online- eller digitala webbplatser eller tjänster, eller om innehåll, material eller annan information som finns eller är tillgänglig från sådana webbplatser, tillämpningar eller online- eller digitala webbplatser eller tjänster, eller om de resultat som du kan få genom att använda sådana webbplatser, tillämpningar eller online- eller digitala webbplatser eller tjänster. Du använder dessa webbplatser på egen risk.

9.2 Du får inte länka till webbplatsen eller någon del av webbplatsen från andra webbplatser, vare sig genom hyperlänkning, inramning eller andra tekniker, utan skriftligt förhandsgodkännande från Store. Heat Holders Ireland Limited förbehåller sig rätten att vägra eller återkalla samtycke när som helst utan föregående meddelande och utan att ange skäl.

10. Reklam och sponsring
Webbplatsen kan innehålla reklam och sponsring. Annonsörer och sponsorer är ansvariga för att se till att material som lämnas in för att inkluderas på webbplatsen är förenligt med relevanta lagar och regler. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella fel eller felaktigheter i reklam- och sponsormaterial.

11. Tillämplig lag
Dessa villkor kommer att omfattas av Irlands lagstiftning. Vi kommer att försöka lösa eventuella meningsskiljaktigheter snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar eventuella meningsskiljaktigheter och du vill inleda ett domstolsförfarande måste du göra det inom Irland.

12. Internationell användning
Vi lovar inte att materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Irland och det är förbjudet att få tillgång till webbplatsen från territorier där dess innehåll är olagligt eller olagligt. Om du väljer att besöka webbplatsen från platser utanför Irland gör du det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokal lagstiftning.

13. Diverse
13.1 Du får inte överföra dina rättigheter enligt dessa villkor till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt dessa villkor till ett annat företag om vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.

13.2 Om du bryter mot dessa villkor och Heat Holders Ireland Limited väljer att ignorera detta, har Heat Holders Ireland Limited rätt att använda sina rättigheter och åtgärder vid ett senare tillfälle, eller i någon annan situation där du bryter mot villkoren.

13.3 Heat Holders Ireland Limited är inte ansvarig för brott mot dessa villkor som orsakas av omständigheter utanför dess rimliga kontroll.

13.4 Heat Holders Ireland Limited sekretesspolicy, som finns på följande adress här gäller för din användning av webbplatsen. Ytterligare policyer, riktlinjer och villkor kan gälla för visst innehåll, vissa funktioner, produkter och tjänster som är tillgängliga på eller via webbplatsen, till exempel tävlingar och utlottningar. Villkoren i Heat Holders Ireland Limited Privacy Policy och sådana andra policyer, riktlinjer och villkor utgör en del av dessa villkor genom denna hänvisning.

13.5 Innehållet ägs och drivs av Heat Holders Ireland Limited med säte på Lurgan Great, Killimor, Ballinasloe, Co. Galway.

13.6 Om du har några frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt huvudkontor: info@heatholders.ie.

14. Dessa villkor reviderades senast den och gäller från och med den 20th September 2021.

sv_SESvenska

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. mer information

Cookieinställningarna på den här webbplatsen är inställda på att "tillåta cookies" för att ge dig bästa möjliga webbupplevelse. Om du fortsätter att använda denna webbplats utan att ändra dina cookie-inställningar eller om du klickar på "Acceptera" nedan godkänner du detta.

Stäng